Ana Sayfa
Öğrenci
Kabul Şartları

Kabul Şartları

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI İLGİLİ MADDELERİ

 

Adaylarda aranacak koşullar

MADDE 4- (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci koşul ve kontenjanları, ilgili EABD/EASD başkanlıklarının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilan edilir.

 1. Tezli yüksek lisans programlarında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az “60” puan alması gerekir.
 2. Doktora programında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az “65” puan alması gerekir.
 3. Tezsiz yüksek lisans, EASD ve Konservatuvarlarda açılan tezli yüksek lisans programına başvuracak adaylardan ALES şartı aranmaz.
 4. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının “4” üzerinden en az “3” veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almaları gerekir.
 5. Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir.
 6. Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yabancı dil giriş şartı (en az 50) olarak belirlemek isteyen EASD/EABD Başkanlıkları ilgili kurul kararı ile bağlı olduğu enstitüye başvurur ve EK kararı ile belirlenir.
 7. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında YDS’den en az “55” puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.
 8. Ortadoğu Enstitüsündeki programlarda Türkçe dışındaki eğitim dillerinin birinden YDS’den en az “60” puan veya Arapça YDS’den en az “55” puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması veya program dillerinden Türkçe hariç bir dilde öğretim veren (lise veya lisans) bir eğitim kurumundan mezun olması gerekir.
 9. EABD/EASD başkanlıkları isterlerse daha yüksek bir yabancı dil puanı isteyebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 5- (1) Lisansüstü programlarına yapılan başvurular ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından aşağıda şekilde değerlendirilerek sıralama yapılır.

 1. Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmesi:
  1. ALES notunun %50’si,
  2. Bilim sınavı notunun %30’u,
  3. Lisans mezuniyet notunun %20’si,
 1. EASD ve Konservatuvarlarda tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmesi:
  1. Lisans mezuniyet notunun % 50’si,
  2. Sanat sınavının (Konservatuvarlarda yazılı sınav) %50’si, 
 2. Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmesi: Lisans mezuniyet notu,
 3. Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmesi:
  1. ALES notunun %50’si,
  2. Bilim sınav notunun %30’u,
  3. Yüksek lisans (lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans), mezuniyet notunun %20’si
 4. Sanatta Yeterlik programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmesi:
  1. Yüksek lisans(lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans) mezuniyet notunun % 40’ı,
  2. Sanat sınavının % 60’ı,  dikkate alınarak belirlenir.

Değerlendirme sonuçlarının belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6- (1) İlgili EABD/EASD başkanlığınca yapılacak bilim ve sanat sınavı notu “100” üzerinden “50” ve sanatta yeterlik programı için yapılan sanat sınavı/dosya değerlendirmesi notu “100” üzerinden “75”in altında olan adaylar başarısız sayılır.

 1. Bilim ve sanat sınavları sonucu doğrusal orantı ile “4”lük sisteme çevrilir.
 2. Yüksek lisans programlarında bilim/sanat sınavı yazılı sınav ve/veya mülakat olarak yapılabilir; doktora ve sanatta yeterlik programlarında yazılı ve mülakat olarak yapılır.
 3. Yazılı sınav ve mülakatın beraber yapılması halinde katkıları eşittir.
 4. İşletme ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Bilim sınavına girmeye hak kazanan öğrenci sayısı, ilgili programın kontenjan sayısının 5 katını geçemez.
 5. Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve kayıt hakkı kazanamaz. Bilim sınavının mazeret sınavı yapılmaz.
 6. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında başarı değerlendirme notu “2,75”in altında olan adaylar başarısız sayılır.
 7. Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak kabul edilen sınav puanları YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.
 8. Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.